การรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการต่างๆ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ผู้ใดมีความประสงค์ขอรับโอน(ย้าย) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือยื่นเอกสารได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
   
 
   

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ผู้ใดมีความประสงค์ขอรับโอน(ย้าย) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือยื่นเอกสารได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง หรือโทร 075-582442 ในวันและเวลาราชการ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2565