การรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการต่างๆ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
   
 
   

 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565   เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2565