การรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการต่างๆ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
สภาพทั่วไป
  ลักษณะภูมิประเทศ
     ที่ตั้งตำบลบ้านโพธิ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองตรังห่างจากอำเภอเมืองตรังประมาณ 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดของตำบลบ้านโพธิ์ 21,543 ไร่ (34.47  ตร.กม.) มีลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบค่อนข้างสูง มีบางแห่งเป็นเนินสูงสูงจากระดับน้ำทะเล 6 เมตร พื้นที่ป่าไม่สมบูรณ์  มีลำคลองไหลผ่าน 5 สาย คือคลองน้ำเจ็ด คลองนางน้อย คลองยางแดง คลองห้วยยาง และห้วยปริง  
 
อาณาเขต
 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ

ตำบลน้ำผุด ตำบลนาท่ามเหนือ
ตำบลบ้านควน ตำบลทับเที่ยง ตำบลนาบินหลา  
ตำบลนาโยงใต้ ตำบลนาพละ 
ตำบลนาตาล่วง ตำบลทับเที่ยง

 
  ที่ตั้ง 
     ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองตรังห่างจากอำเภอเมืองตรังประมาณ 8 กิโลเมตร
  เนื้อที่ 
     ทั้งหมดของตำบลบ้านโพธิ์ 21,543 ไร่ (34.47 ตร.กม.)
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
     ลำน้ำ,ลำห้วย 5 สาย คือ ห้วยปริง,คลองน้ำเจ็ด,คลองนางน้อย,คลองยางแดง และคลองห้วยยาง บึง,หนอง และอื่นๆ 7 แห่ง (หมู่ที่ 1=1,หมู่ที่ 2=1,หมู่ที่ 4=1,หมู่ที่ 5=1,หมู่ที่ 6=1,หมู่ที่ 8=1 และหมู่ที่ 9=1)  ฝาย 2 แห่ง (หมู่ที่ 4, 7)