การรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการต่างๆ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
ลักษณะทางสังคม
ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลบ้านโพธิ์ 
     ตำบลบ้านโพธิ์ มีหมู่บ้านในการดูแลทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
          1. หมู่บ้านที่อยู่ในเขตของ อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2, 5, 6, 7, 8, 9 และ หมู่ที่ 10
          2. หมู่บ้านที่อยู่ในเขตของ อบต. เต็มบางส่วน มีทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 3 และ หมู่ที่ 4
โดยมีรายละเอียดของแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 
  จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน
หมู่ที่/ชื่อบ้าน
จำนวนประชากร
รวม(คน)
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
1. บ้านหัวถนน
742
691
1,433
655
2. บ้านทุ่งจันทร์หอม
468
529
997
273
3. บ้านบ่อมะพร้าว
7429
766
1508
713
4. บ้านนาทองหลาง
373
419
792
433
5. บ้านต้นรัก
596
614
1,210
386
6. บ้านหนักตอ
370
379
749
212
7. บ้านนางาม (ท่าปาบ)
120
138
258
129
8. บ้านห้วยไทร
407
434
841
208
9. บ้านสระนางหงส์
234
274
508
151

10. บ้านพรุหลุมพี

352
443
795
254
รวม
4,353
4,738
9,091
3,414

   
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     - วัด จำนวน 4 แห่ง คือ วัดโพธาราม, วัดขุนสิทธิ์, วัดคงคาวดี และวัดพระงาม
     - สำนักสงฆ์ 1 แห่ง บ้านห้วยไทร 
  การศึกษา
     - โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง คือ โรงเรียนวัดโพธาราม, โรงเรียนบ้านห้วยไทร, โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์
     - โรงเรียนมัธยมศึกษา (เอกชน) จำนวน 1 แห่ง
     - โรงเรียนอาชีวศึกษา (เอกชน) จำนวน 1 แห่ง
     - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 3 แห่ง (หมู่ที่ 2, 5, 8) (ไม่มี 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10)
  สาธารณสุข
     - สถานีอนามัยตำบล 1 แห่ง (สาธารณสุขมูลฐาน 10 แห่ง)
     - อัตราการมีส้วมแล้ใช้ส้วมราดน้ำ 100 % 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     - ป้อมยามตำบลบ้านโพธิ์ ตำรวจชุมชน 1 แห่ง (สายตรวจย่อยตำบล)