การรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการต่างๆ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
  การคมนาคม
- ถนนสายหลัก (ลาดยาง) จำนวน 2 สาย คือ สายทางหลวงหมายเลข 1 และ 4123
- ถนนสายรอง (ลาดยาง) จำนวน 14 สาย
- ถนนลูกรัง จำนวน 33 สาย
- คอนกรีต จำนวน 6 สาย (สภาพถนนส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐาน)

การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 7 แห่ง

การไฟฟ้า
- หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 10 หมู่บ้าน
- จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 2,090 ครัวเรือน (ขาดแคลนไฟฟ้า 46 ครัวเรือน)

การประปา
- ประปาหมู่บ้าน 37 แห่ง คือ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (จำนวน 1,941 ครัวเรือน)