การรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการต่างๆ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
นายกิติพงศ์ รักใหม่
นายก อบต.บ้านโพธิ์
โทรศัพท์ 0835912569
นายมานพ สมาธิ
รองนายก อบต.บ้านโพธิ์
โทรศัพท์ 0620595881
นายสุทิน คงทอง
รองนายก อบต.บ้านโพธิ์
โทรศัพท์ 0813065924
นางสาวสุวิมล ศรีสุข
เลขานุการนายก อบต.บ้านโพธิ์
โทรศัพท์ 0836401744