การรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการต่างๆ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
งานของกิจการสภา
 
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
 
ระเบียบวาระการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 16 คน] เมื่อ 14 ก.พ. 2564
ระเบียบวาระการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 17 คน] เมื่อ 25 ส.ค. 2563
ระเบียบวาระการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 10 ส.ค. 2563
ระเบียบวาระการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 20 คน] เมื่อ 20 ก.ค. 2563
ระเบียบวาระการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 18 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3