การรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการต่างๆ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
กองคลัง
 
นางสาวนุชรินทร์ ไกรเทพ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิศิษฐ ใส้เฟี้ย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวปิยะริต วงค์รักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสุมณฑา บุญดำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวปิยะวรรณ น้ำเจ็ด
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางนิตยา ทองหนัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายสมโชค คงจันทร์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นางจารุณี แท่นมาก
คนงานทั่วไป
นายเจตรินทร์ ปานดุง
คนงานทั่วไป
นายณัฐวุฒิ สีสุข
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายเจษฎา เขตบุรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายสุทธวิทย์ สันตจิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิลาวัลย์ ทัพชัย
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
ว่าง
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ