การรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการต่างๆ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
กองช่าง
 
นายสุพจน์ แก่นจัน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวิทยา แก้วเพ็ง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ว่าง
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
นายเอกชัย ชูชาติ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายกิตติ เชยชื่นจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง
นายการันต์ บุญฤทธิ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายรณชัย จังลก
คนงานทั่วไป
นายอรรถพล ช่วยชิต
คนงานทั่วไป
นายวิรัตน์ ชุมประเสริฐ
คนงานทั่วไป
นายอัตติกุล สังข์ทอง
คนงานทั่วไป