การรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการต่างๆ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสิวรินทร์ ทองศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางธาดารัตน์ สุดฉิม
นักวิชาการศึกษา
นางทัศนีย์ ภูมิสาร
ครู
นางสาวพัชรา วุ่นคง
ครู
นางสาววิมลรัตน์ อินแก้วศรี
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเรวดี หลักเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ