การรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการต่างๆ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
นายภิรมย์ ทองผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านโพธิ์
โทร. 080-5355253
นางสาวณพัชญ์ปภา เกรียงไกรศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 082-4155635
นายภาณุพงศ์ เกิดคง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 086-3355178
นางสาวนุชรินทร์ ไกรเทพ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 087-2683462
นายสุพจน์ แก่นจัน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 089-8724542
นางสาวสิวรินทร์ ทองศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 092-5326619