การรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการต่างๆ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
   
    นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ 
 
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       - พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคพื้นฐานของตำบลบ้านโพธิ์ ก่อ
      สร้าง  และปรับปรุงถนนให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และเข้าร่วมโครงการ 
      เครือข่ายกับ อบจ.ตรัง โดยผ่านทาง ส.อบจ.ในพื้นที่
2. นโยบายด้านสาธารณูปโภค
       - ดูแลซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ให้มีความพร้อมในการใช้งานได้ 
      ตลอดเวลา
3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      - ส่งเสริมการเรียนรู้ จัดตั้งศูนย์ไว-ไฟ อินเตอร์เน็ท (Wi-Fi Interner) ประจำตำบลให้  
     บริการฟรี พร้อมปรับปรุงระบบเสียงตามสายเพื่อการสื่อสารทุกหมู่บ้าน
      - ส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริม 
      การกีฬา
4. นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
      - บริการรถพยาบาลกู้ชีพ กู้ภัยเบื้องต้น ตลอด 24 ชั่วโมง
      - ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เสี่ยง และฟื้นฟูงาน อปพร. ดูแลให้ความปลอดภัยในชีวิต
      และทรัพย์สินของประชาชน        
      - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
      - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
      - ส่งเสริมงานด้านอนามัย ดูแลสุขภาพ ร่วมทำกิจกรรมกับ อสม. แบบองค์รวมโดยวิธี
     ธรรมชาติ
5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
      - ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน และภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มรายได้สู่ชุมชน
      - จัดตั้งกองทุนชุมชนพึ่งตนเอง สนับสนุนธุรกิจครัวเรือน
6. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
      - เพิ่มศักยภาพในการบริการ และแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
     การบริหารจัดการ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินการ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
     ชุมชน
      - คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
      - เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน