การรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการต่างๆ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
 

อาชีพ
          ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำสวนยางพารา,รับจ้าง,ค้าขาย,เพาะปลูก (ทำนา),รับราชการ,เลี้ยงสัตว์

 
 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
          ปั้มน้ำมัน (2 แห่ง),ปั๊ม LPG (1 แห่ง) , บริษัท / หจก. (4 แห่ง), ร้านค้า (64 แห่ง), บ้านเช่า (25 แห่ง), ฟาร์ม (3 แห่ง), โรงงาน (6 แห่ง),ที่ดินให้เช่า (3 แห่ง), อู่ซ่อมรถ (5 แห่ง), โรงเรียนเอกชน (2 แห่ง)