การรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการต่างๆ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
สำนักปลัด
 
นายภิรมย์ ทองผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านโพธิ์
นางสาวณพัชญ์ปภา เกรียงไกรศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายภาณุพงศ์ เกิดคง
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)
นายวทัญญู ตั้งคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวิชาญ จันด้วง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพิลาวัลย์ คิดรอบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)
นางสาวณัฏฐพร คงบัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4
นางฤดี ดำทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางมลฤดี นาทุ่งนุ้ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนัสจรี จุ้ยเริก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชม
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสัญญา เกิดคง
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายชอุ่ม ชูดำ
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายเจือ แก้วสุวรรณ
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายยุทธพงษ์ นวลแก้ว
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นางสุปรียา ศรีสุข
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป