การรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการต่างๆ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
เรื่องอื่นๆ
 
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
 
โครงสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 30 คน] เมื่อ 19 มี.ค. 2562
อำหน้าหน้าที่ของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 33 คน] เมื่อ 14 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1