การรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการต่างๆ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
แผนดำเนินงานประจำปี
 
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
 
โครงการแผนการดำเนินงาน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 30 คน] เมื่อ 08 ก.ค. 2563
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 34 คน] เมื่อ 28 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1