การรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการต่างๆ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
นายปอพันธ์ ทองรักษ์
ประธานสภา อบต.บ้านโพธิ์
นายสุนทร หนูเริก
รองประธานสภา อบต. บ้านโพธิ์
นายภิรมย์ ทองผึ้ง
เลขานุการสภา อบต.บ้านโพธิ์
นายผดุงศักดิ์ ต้องชู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายวิชา ศรีสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายสายัณญ์ สุดภัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายประเสริฐ แก้วละเอียด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายสัญญา รองรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายเชย เรืองจัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายสุนทร หนูเริก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายสมโชค ด้วงสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นายปอพันธ์ ทองรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นายสันติพงษ์ บุญเดช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10